Handbok

Den här handboken ska ge rekommendationer kring hur ett lärosäte kan driva ett personrörlighetsprogram. Den ska också ge inspiration och tips till individer som vill tillbringa arbetstid i en extern organisation.

Personrörlighet från akademi ut till externa organisationer är en framgångsrik byggkloss i sektorsövergripande, strategisk samverkan och en stark framgångsfaktor för nyttiggörande av kunskap. Genom kunskapsutbyte och strategiska allianser mellan lärosäten och aktörer i samhället ökar möjligheten till att hitta innovativa lösningar på nuvarande och framtida utmaningar.

Ökad samverkan leder till relevans- och kvalitetsförbättring inom forskning och utbildning och verksamhetsutveckling för den externa organisationen. Genom detta skapas också effekter och värden som ibland kan vara långt mer viktiga i det stora perspektivet.

Många fördelar med ett utbyte

Ett personrörlighetsutbyte ökar individens samverkansskicklighet genom nya kontakter och nätverk och utvecklad förståelse för andra perspektiv och förutsättningar. Det ger erfarenheter som bidrar till förnyad och relevant forskning och undervisning och ökar studenternas kontakt med arbetslivet.

hem-tre-team

PAUS - ett projekt finansierat av Vinnova

Underlaget till handboken kommer från projektet ”PAUS -Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan”, ett tre år långt projekt finansierat av VINNOVA med syfte att öka lärosätens samverkanskapacitet. Projektet ingår i VINNOVAs program ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”1.

Åtta lärosäten har deltagit i projektet med totalt 76 utbyten i olika organisationer spritt mellan olika sektorer. Resultatet från PAUS är sammanställt i delrapporten Projektet PAUS - Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildning och Studentmedverkan: Genomförande och resultat.”

vinnova-logo

Material och inspiration

Handbok och rapporter

PAUS handbok.pdf
Ladda ner

PAUS rapport.pdf
Ladda ner

UTVIND rapport.pdf
Ladda ner

MerSam projekt
Läs mer

SKÖN projekt
Läs mer

Videofilmer

Titel: PAUS, Peter Edholm, Fysiolog Örebro Universitet
Längd: 02.30 min

Titel: PAUS, Blekinge Tekniska Högskola, Giles Thomson
Längd: 02.55 min

Titel: PAUS Karolinska Institutet
Längd: 02.38 min

Titel: PAUS Södertörns Högskola
Längd: 03.52 min

Titel: PAUS Kungliga Tekniska Högskolan
Längd: 02.38 min

PAUS Presentation
PAUS Blogg

Processens 4 steg

1. Initiering

Syfte
Finansiering
Strategi
Utlysning & ansökan
Rekommendationer

2. Genomförande

Mål och förväntningar
Planering
Mottagande organisation
Studentmedverkan
Rekommendationer

3. Uppföljning

Rapport och reflektion
Kommunikation och spridning
Utvärdering
Meritvärde och samverkan

4. Justering

Strategi
Resultat och uppföljning
Praktiska detaljer