Ordbok

Begrepp

Beskrivning

Akademiker (i rörelse) Person anställd/anknuten vid lärosäte
Erfarenhetsutbyte/Exchange Delad kunskap/erfarenheter för båda parter/ organisationer
Fokusgrupp/fokusgruppssamtal I rapport: Samtal i grupp med forskare/lärare och mottagare från olika lärosäten och organisationer. Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fokusgrupp
Medfinansiering Delad finansiering /budget
Meritering /Meritvärde Något som räknas någon till förtjänst i yrkeskarriären
Mottagare Person på mottagande organisation som tar emot akademiker
Mottagande organisation/Partner

Värdorganisation

Organisation som akademiker vistas hos
OH Overheadkostnad, myndighets kostnadspåslag
Personrörlighet/mobilitet/rörlighet Förflyttning, här mellan sektorer (anställd på lärosäte till annan icke-akademisk organisation)
Personrörlighetsprogram Särskild satsning för ökad mobilitet, där fler har möjlighet att delta på ett lärosäte
Personutbyte/personrörlighetsutbyte/
utbyte/vistelse
Den period som en akademiker tillbringar hos mottagande organisation
Rektorsmedel Särskild budget som rektor förfogar över
Samverkansaktivitet Aktivitet som görs i samverkan mellan två parter
Samverkansdoktorand Doktorand som är anställd av en icke-akademisk organisation men är forskarstuderande på ett lärosäte, helt eller delvis
Samverkanserfarenheter Erfarenheter som man tar med sig från samverkan
Samverkansintegrering Samverkan ingår i verksamhet
Samverkansprocess Beskriver hur samverkan sker
Sekretessavtal Avtal om tystnadsplikt
Strategisk samverkan Samverkan används som verktyg för att uppnå ett övergripande mål
Studentdelaktighet Att studenter involveras direkt i utbytet och är med hos värdorganisationen
Studentmedverkan Att studenter på något sätt medverkar i utbytet
Studentengagemang Att aktiviteter ordnas för studenter, tex studiebesök
Studentperspektiv Att studenters utbildningsmål beaktas
Utbildningsfokus Akademiker, som också undervisare på lärosäte planerar/funderar på vad som kan tas med i utbildningar
Utbildningskvalitet Värdet av utbildningens innehåll/hur bra en utbildning är
Utbildningsrelevans Hur väl passar en utbildning matchar framtida arbete/arbetsuppgifter
Utbildningssamverkan Samverkan som sker inom eller genom utbildning
Utåtgående personrörlighet Akademiker från lärosäte som besöker annan organisation/företag
Värde Grad av nyttighet (SAOL)