Justering

- inför kommande projekt

 

Strategi

Inför en nästa omgång är det en bra idé för lärosätet att se över sin strategi kring personrörlighetsprogrammet och utnyttja den möjlighet som finns till att rikta utlysningarna mot ett nytt verksamhetsområde, annan tematisk inriktning eller val av mottagarorganisationer. Dessa strategiska beslut bör tas på ledningsnivå och behöver påbörjas i tid.

 

Resultat och uppföljning

Att följa upp respektive utbyte med hjälp av indikatorer och nyckeltal kontinuerligt under tiden och inte vänta till utbytena är avslutade underlättar beslut kring justeringar inför nästa omgång. Både justeringar i planering av utbytena men också för hela personrörlighetsprogrammet koppla till den strategi man valt.

 

Praktiska detaljer

Genom att skicka ut enkäter till både akademiker och mottagare för att fånga upp hur det ser ut med behov av ytterligare information och stöd för det praktiska utbytet underlättas planeringen inför nästa omgång. Områden och frågeställningar som är intressant att lyfta här är till exempel:

Krävs det längre framförhållning? Behövs tydligare information? Efterfrågas bättre stöd kring ekonomi, administration eller planering av utbytet?

 

SH_process-justering-teamwork
Sagt av deltagare

Jag är så tacksam för denna möjlighet och hoppas att den kommer att finnas för fler.

Jag tycker mig än mer än förr se potentialen i att genomföra forskning där parter utanför akademien ingår, där de kommer in och faktiskt formulerar: Var behöver vi mer kunskap? Jag kommer att involvera min samverkanspartner i kommande forskningsansökningar.

Det har framförallt varit utvecklande för studenterna som mött en framtida arbetsgivare, och de har nästan samtliga använt temat från perioden, i sina masteruppsatser.

Nya perspektiv som forskare genom kritiska frågor till resonemanget kring forskningsresultat

Jag har utvecklat min förmåga att förhålla mig agilt till den möjligheter som ges.

Jag har utvecklat min förmåga till att leda och samverka i en variation av aktiviteter som har både djup och komplexitet

Processens 4 steg

1. Initiering

Syfte
Finansiering
Strategi
Utlysning & ansökan
Rekommendationer

2. Genomförande

Mål och förväntningar
Planering
Mottagande organisation
Studentmedverkan
Rekommendationer

3. Uppföljning

Rapport och reflektion
Kommunikation och spridning
Utvärdering
Meritvärde och samverkan

4. Justering

Strategi
Resultat och uppföljning
Praktiska detaljer